Política de privacitat i tractament informatitzat de dades

  1. Protecció de Dades

AUDIOSCAN, SL ha adoptat les mesures de seguretat i els nivells de protecció de dades personals exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personals i les seves normes de desenvolupament. Les dades personals recollides a través de la pàgina web www.audioscan.es són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen a un fitxer propietat de AUDIOSCAN, SL, que és també responsable de l’esmentat fitxer.

L’emplenament del formulari inclòs en el web o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUDIOSCAN, SL implica el consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat de AUDIOSCAN, SL.

El Client pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normatives aplicables a aquest efecte, mitjançant correu electrònic a la direcció administracion@audioscan.es, per correu ordinari al domicili social de AUDIOSCAN, SL al c/Aribau 237, esc. A, entl. 2a 08021 – Barcelona, o per qualsevol altre mitjà que permeti reconèixer la identitat del Client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

El citat fitxer figura inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), al qual hi pot accedir el Client per a comprovar la situació d’aquelles.

  1. Recollida de dades

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà únicament i exclusivament a través del formulari a disposició en el web i dels correus electrònics que els clients puguin remetre a AUDIOSCAN, SL quan sol·licitin un servei.

Les dades recollides o demanades a l’usuari són únicament aquelles que fan referència a la seva activitat professional i empresarial, tot i que per a la utilització d’alguns dels serveis de la pàgina web, els usuaris hauran de proporcionar prèviament a AUDIOSCAN, SL, certes dades personals (nom i cognoms, adreça, telèfon, fax, adreça de correu electrònic, etc.) que AUDIOSCAN, SL tractarà de manera automatitzada amb la finalitat de mantenir, si s’escau, la relació contractual establerta i de gestionar, administrar, prestar, ampliar, millorar i adequar els serveis oferts a la pàgina web a les preferències de l’usuari.

  1. Secret professional

Totes les comunicacions privades entre AUDIOSCAN, SL i els clients/usuaris seran considerades com a confidencials. A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que intercanviïn ambdues parts i la informació que ambdues parts acordin que té tal naturalesa.

  1. Cessió d’ informació personal a tercers

AUDIOSCAN, SL no ven, cedeix, arrenda ni transmet de cap manera informació o dades de caràcter personal dels seus clients/usuaris a tercers.

  1. Canvis en la Política de Seguretat i Protecció de Dades

AUDIOSCAN, SL es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís, per adequar-la a la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades.

  1. Ús de “cookies”

La pàgina web de AUDIOSCAN, SL podrà utilitzar en qualsevol moment “cookies” per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús del web, així com possibilitar el normal funcionament d’alguns serveis. Les “cookies” que utilitza AUDIOSCAN, SL són anònimes i en cap cas es refereixen a les dades personals de l’usuari d’Internet, ni es pot accedir mitjançant les mateixes a les dades del disc dur de l’usuari.

  1. Drets dels Usuaris

L’usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades. Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l’usuari i, si s’escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud (els formularis se’ls facilitaran posteriorment) per correu electrònic a l’adreça administracion@audioscan.es, o dirigida a la següent adreça:

Audioscan, S.L.

C/ Aribau, 237, esc. A, entl. 2a 08021 – Barcelona (EspaNYa)

AUDIOSCAN, SL reconeix que les dades personals obtingudes, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van recollir, seran cancel·lades conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal. El responsable del tractament de dades és AUDIOSCAN, SL
C / Aribau, 237, esc. A, entl. 2a 08021 – Barcelona (Espanya)

©Copyright AUDIOSCAN , 2018