Centres de formació / Centres tecnològics

Serveis oferts:

http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/11/Palmas_Altas_Sevilla.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/11/Palmas_Altas_Sevilla.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/P1020147.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/P1020147.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/classroom.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/classroom.png

Escoles, IES, Conservatoris, Centres de recerca

En els centres educatius i tecnològics és fonamental assegurar unes condicions acústiques correctes per al bon desenvolupament de les activitats que s’hi duen a terme.

A fi i efecte d’aconseguir un entorn d’estudi i treball confortable, cal assolir el grau d’aïllament acústic adient per garantir la privacitat entre les diferents zones d’ús diferenciat. En aquest sentit, el compliment del CTE DB-HR és preceptiu, la qual cosa exigeix elaborar el corresponent projecte per tal d’assegurar l’esmentat compliment.

En aquest tipus de centres existeixen instal·lacions que requereixen l’ús de maquinària sorollosa en l’exterior. Totes elles constitueixen fonts de soroll a controlar per assolir el compliment de les lleis vigents, la qual cosa permet l’obtenció de la llicència d’activitat.

Els sistemes de reserva de sales, megafonia, senyalització digital, control de recursos i gestió sostenible són solucions audiovisuals que garanteixen un retorn ràpid de la inversió i una màxima productivitat. Cal, per tant, dur a terme el projecte adequat per tal d’assolir aquests objectius.