Aïllament acústic i control de soroll/vibracions d’instal·lacions

Àmbits d’actuació:

http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/vibraciones.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/vibraciones.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/servei_6_aislamiento_acustico.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/servei_6_aislamiento_acustico.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/control-soroll-vibracions.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/control-soroll-vibracions.png

Per tal de garantir el correcte desenvolupament d’activitats en recintes d’ús públic i aconseguir el nivell de confort desitjat en espais privats, és imprescindible disposar d’un bon aïllament acústic i controlar el soroll i les vibracions causats per les instal·lacions i, especialment, pels sistemes de climatització.

audioscan coneixem amb detall les tècniques constructives i els elements característics integrants d’aquests sistemes i això ens permet definir amb precisió:

a) Les solucions constructives per atenuar correctament la transmissió de soroll i vibracions entre espais diferenciats.

b) Les accions per aconseguir que els nivells d’immissió sonora, produïts per les instal·lacions en el recinte receptor, es mantinguin per sota dels valors màxims admissibles.

Tot això d’acord amb el document “DB-HR Protección frente al ruido” del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).