Acústica industrial i mediambiental

Àmbits d’actuació:

http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/pantalles-ronda.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/pantalles-ronda.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/caminos.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/caminos.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/ave.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/ave.png

El marc legal regulador de les activitats industrials fa necessària la correcta avaluació i disminució dels nivells de soroll a les plantes de treball. El mateix succeeix en el cas del soroll produït pels mitjans de transport que pot afectar els habitatges propers.

A audioscan, a partir de la nostra experiència en acústica industrial i mediambiental, i utilitzant eines de simulació acústica per ordinador:

a) Definim solucions d’aïllament i/o condicionament acústic per a la protecció dels treballadors enfront de l’exposició al soroll, adaptades a la normativa vigent.

b) Definim solucions d’aïllament acústic i dissenyem pantalles acústiques que permeten mantenir els nivells d’immissió sonora exterior, produïts pels mitjans de transport, per sota dels límits establerts per la normativa legal.